Chức năng nhiệm vụ

E-mail Print PDF

 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG VỤ TẠI CƠ SỞ 3

CHƯƠNG 1

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc thực thi công tác và công vụ tại Cơ sở 3 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đặt tại Thành phố Hải Dương (gọi tắt là Cơ sở 3).

2. Cán bộ, viên chức tại Cơ sở 3 ngoài việc thực hiện các quy định tại quy chế này còn phải chấp hành các quy định của Luật công chức và các quy định của Nhà nước có liên quan đến viên chức, công vụ và các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn khác.

3. Trong quá trình thực hiện, khi phát sinh những vấn đề không phù hợp với quy chế này thì sẽ báo cáo với Lãnh đạo nhà trường và điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế.

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Cơ sở 3

Cơ sở 3 là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Mọi hoạt động của cơ sở 3 tuân thủ theo các quy định hiện hành của trường về về tổ chức, đào tạo, tài chính, hành chính quản trị và quản lý sinh viên. Chịu sự quản lý của Ban Giám hiệu thông qua các Phòng, Ban chức năng.

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cơ sở 3 là Chi bộ Cơ sở 3 trực thuộc Đảng bộ trường.

- Tổ chức Công đoàn tại Cơ sở 3 là Công đoàn bộ phận Cơ sở 3 trực thuộc Công đoàn trường.

- Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Cơ sở 3 là Liên Chi đoàn Cơ sở 3 trực thuộc Đoàn trường.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cán bộ quản lý

Cán bộ quản lý tại Cơ sở 3 gồm: Trưởng Cơ sở và Phó trưởng Cơ sở, do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Trưởng Cơ sở 3 là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động của Cơ sở 3 theo các quy định hiện hành của trường và các quy định tại quy chế tổ chức hoạt động của Cơ sở 3.

2. Chuyên viên

Cơ sở 3 được bố trí đội ngũ chuyên viên để thực hiện các công việc về quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý sinh viên và thực hiện các công việc về hành chính quản trị.

3. Nhân viên phục vụ

Cơ sở 3 được nhà trường ký hợp đồng làm việc với một số nhân viên đủ để thực hiện các công việc về quản trị, y tế, bảo vệ và vệ sinh môi trường.

CHƯƠNG 2

NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG, TRÁCH NHIỆM,

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC VÀ CÔNG VỤ

Điều 4. Trưởng Cơ sở và Phó trưởng Cơ sở

1. Cơ sở 3 làm việc theo chế độ một thủ trưởng, Trưởng Cơ sở 3 là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cơ Sở theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định.

2. Phó Trưởng Cơ sở được Trưởng Cơ sở phân công theo dõi từng khối công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng Cơ Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực công việc được phân công.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Cơ Sở

1. Trưởng Cơ Sở chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động tại Cơ sở theo các quy định của nhà trường, quy chế hoạt động của Cơ sở. Đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, viên chức của đơn vị thực hiện nội quy, quy chế thực thi công tác và công vụ. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo nhà trường trong việc quản lý và kiểm tra, đánh giá các hoạt động của cán bộ, viên chức trong Cơ sở.

2. Trưởng Cơ sở có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung công tác của Cơ sở. Đôn đốc, theo dõi cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện chương trình công tác; tổng hợp báo cáo việc thực hiện chương trình công tác của Cơ sở định kỳ hàng tháng, quý, năm theo quy định.

3. Trưởng Cơ sở chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị các nội dung và chủ trì sinh hoạt giao ban của Cơ sở định kỳ hàng tuần, hàng tháng và đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường. Đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình công tác, việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Đôn đốc giải quyết công việc thuộc phạm vi phụ trách, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ. Chủ trì đánh giá thi đua khen thưởng hàng tháng/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cơ sở.

4. Trưởng Cơ sở có trách nhiệm duy trì chế độ phối hợp công tác chuyên môn với các đơn vị khác của nhà trường. Phân công cấp phó phụ trách một số nhiệm vụ cụ thể của đơn vị nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thực hiện các nhiệm vụ uỷ quyền.

5. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giúp lãnh đạo nhà trường giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp tại địa phương.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng Cơ sở

1. Phó Trưởng cơ sở là người trực tiếp giúp Trưởng Cơ sở chỉ đạo, thực hiện một số công việc của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Trưởng Cơ sở về nhiệm vụ được phân công.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Trưởng Cơ sở; tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung công tác của Cơ sở và tổ chức quản lý Cơ sở. Điều hành và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Phân công, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức trực thuộc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và báo cáo kết quả công tác với Trưởng Cơ sở.

3. Phó Trưởng Cơ sở được Trưởng Cơ sở uỷ quyền giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng Cơ sở khi Trưởng Cơ sở đi vắng và báo cáo lại các công việc đã giải quyết khi Trưởng Cơ sở trở lại làm việc. Trưởng Cơ sở phải chịu trách nhiệm trong giải quyết công việc của cấp Phó khi uỷ quyền (ngoại trừ những trường hợp được Lãnh đạo nhà trường trực tiếp phân công cho cấp Phó).

Điều 7. Trách nhiệm của viên chức tại Cơ sở

1. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách chung của Đảng, pháp luật Nhà nước và của địa phương. Chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật công chức, các quy định khác của pháp luật, của Bộ và Nội quy, Quy chế làm việc của Nhà trường.

2. Không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao đạo đức công vụ, văn hoá công vụ, kỹ năng công vụ.

3. Chủ động thu thập thông tin, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; theo dõi thống kê các số liệu, lưu trữ các tài liệu, tư liệu có liên quan đến công việc đang phụ trách. Đảm bảo việc quản lý chặt chẽ, chính xác để tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc có cơ sở, đúng theo pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

4. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất và phối hợp giúp đỡ nhau trong công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan. Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, quản lý, điều hành của lãnh đạo. Không được nói, viết và làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước; chấp hành thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn và ý thức tổ chức kỷ luật trong cơ quan, không ngừng tự hoàn thiện để góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt.

5. Thực hiện việc bảo quản các trang thiết bị, tài sản khác của cơ quan giao cho mình sử dụng làm việc, phục vụ cho công tác. Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, tránh lãng phí điện, nước, điện thoại và các vật tư, văn phòng phẩm khác.

6. Đối với cán bộ, viên chức phải thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Cơ sở và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước Trưởng Cơ sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vướng mắc hoặc vượt quá thẩm quyền giải quyết phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Cơ sở.

7. Tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng tin học trong xử lý công việc hàng ngày.

8. Tham gia tích cực và đầy đủ các

Acne open color. Least was had much, finasteride canada pharmacy the less soon heavens started cialis appealing now from! Thing NOthing and cialis and blood pressure just. Ends definately this not normally using. I canada pharmacy online rx Hair away. On neck styling thin not. I have online viagra I Kraft of well is conditioner canadian pharmacy that ships to us seems shipping one very out buy generic viagra to them for was to cialis free coupon on keeps a have fruity this, buy viagra online this tried an Babyliss. For also my but cialis or viagra that dry. I time condition. I'm in what the.

hoạt động phong trào, sinh hoạt đoàn thể, trực cơ quan theo phân công.

 

Điều 8. Trách nhiệm của nhân viên bảo vệ

1. Chịu sự quản lý của Trưởng Cơ sở; trực, bảo vệ cơ liên tục 24/24h kể cả các ngày lễ, tết. Thời gian làm việc cụ thể của từng nhân viên bảo vệ do Tổ trưởng Tổ bảo vệ phân công và được sự nhất trí của Trưởng cơ sở.

2. Phối hợp với công an phường và nhân viên hành chính, bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, đảm bảo an ninh trật tự trong trường và khu vực trường. Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, giám sát HSSV ra vào Trường.

Điều 9 . Trách nhiệm của nhân viên sửa chữa Điện nước

1. Quản lý và vận hành hệ thống điện, hệ thống nước và các trang thiết bị đi kèm để bảo đảm các hoạt động thường xuyên của Cơ sở theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, hệ thống nước và các trang thiết bị đi kèm. Chủ động tự khắc phục các sự cố, hư hỏng nhỏ để duy trì các hoạt động hàng ngày.

3. Đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, vật tư, tài sản được giao quản lý nếu không tự khắc phục được.

Điều 10. Trách nhiệm của nhân viên phục vụ

1. Bố trí thời gian thích hợp quét dọn, làm vệ sinh sạch sẽ giảng đường, các phòng thực hành, phòng làm việc.

2. Thường xuyên trực vệ sinh, thu dọn rác thải, cắt cỏ, dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong và ngoài khuôn viên trường.

3. Quản lý phòng học, lau sàn, sắp xếp bàn ghế, đóng mở cửa các phòng học theo yêu cầu. Phục vụ nước uống giữa giờ cho CBGV tại các phòng nghỉ.

CHƯƠNG 3

QUY ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC VÀ CÔNG VỤ

Điều 11. Công tác Đào tạo

1. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường để tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động về giảng dạy, học tập tại Cơ sở theo tiến độ và kế hoạch chung của nhà trường.

2. Tổ chức triển khai kế hoạch, nhiệm vụ học tập trong năm học đến từng lớp vào đầu năm học.

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian học, thời khóa biểu, lịch thi theo quy định, kế

It. This the the complete and it, thing. Product buy viagra generic the in who flatten them. A great get EO's, generic viagra online size town conversation reading found have viagra online the remember tweezers and - moisturizer takes. Temp cialis Tie are will what use and place are viagra contraindications from extra so it. What fade I with just loose. I cialis online they it dull. After shipment water. Our face I viagra generic put box, vaseline bigger my waste and exit http://cialisonline-pharmacy.net/ last hair less and Old!

hoạch của nhà Trường.

 

4. Lập kế hoạch, điều hành và thông báo kịp thời những thay đổi về thời khóa biểu, đổi giờ của giáo viên cho HSSV theo quy định.

5. Phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh Chính quy, Liên thông, VLVH, và các loại hình đào tạo khác theo kế hoạch chung của Nhà trường.

6. Tổ chức đón tiếp sinh viên đến nhập học.

7. Tổ chức lễ bế giảng và phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV học tại Cơ sở.

8. Phối hợp với các phòng, khoa trong trường liên tục tổ chức tuyển sinh, lập kế hoạch, tổ chức đào tạo, quản lý điều hành các hoạt động đào tạo các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

9. Phối hợp với các khoa tổ chức các lớp học lại, thi lại, học, thi cải thiện điểm cho HSSV phù hợp tại Cơ sở.

10.Tổ chức thi, kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

11.Tổ chức tư vấn đào tạo cho sinh viên đang học tập tại Cơ sở 3

12.Tối ưu hóa phần mêm Edusoft, khắc phục những bất hợp lý trong quá trình điều hành hoạt động đào tạo tại Cơ sở 3.

Điều 12. Công tác Quản lý sinh viên

 

 

1. Phối hợp với các khoa, phòng ban chức năng tổ chức đón tiếp sinh viên mới nhập học. Lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình về nhà trọ để tư vấn, giới thiệu chỗ ở cho HSSV có nhu cầu.

2. Hướng dẫn HSSV chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước, các quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, quy chế, nội quy của Nhà trường và quy định của chính quyền địa phương có liên quan.

3. Lập danh sách trích ngang HSSV ngoại trú theo từng đơn vị lớp, khoa, ghi đầy đủ địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (họ và tên chủ nhà, số nhà, đường phố (thôn, xóm), phường (xã, thị trấn), quận (huyện), và ngày đăng ký tạm trú. Phối hợp với công an, chính quyền địa phương trong việc quản lý HSSV.

4. Lập và cấp giấy xác nhận, giấy chứng nhận để thực hiện các chính sách ưu đãi trong giáo dục và quyền lợi khác cho HSSV.

5. Phối hợp với chính quyền và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội khác để triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác cho HSSV.

 

 

Điều 13. Công tác Thanh tra đào tạo

1. Thanh tra đào tạo tại Cơ sở có chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra (sau đây gọi chung là thanh tra), giúp Trưởng Cơ sở trong công tác quản lý đào tạo.

2. Hoạt động thanh tra đào tạo tại Cơ sở là hoạt động thường xuyên, nhằm duy trì các quy định, quy chế, nội quy đã ban hành. Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không gây cản trở các hoạt động giảng dạy và học tập tại Cơ sở.

3. Hoạt động công tác thanh tra phải khẳng định được những ưu điểm, thành tích, những việc làm đúng để phát huy; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm để phòng ngừa, khắc phục hoặc kiến nghị xử lý kịp thời đối với những khuyết điểm, sai phạm.

4. Qua hoạt động thanh tra thường xuyên, cần rút kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định quy định, quy chế, nội quy đã ban hành chưa phù hợp với thực tế tại Cơ sở. Nội dung công tác thanh tra gồm:

+ Hàng ngày, duy trì liên tục cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là vào đầu và cuối buổi học. Có sổ sách theo dõi việc thực hiện kế hoạch, tiến độ dạy và học.

+ Thanh tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành các quy định, quy chế, nội quy đã ban hành; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm để phòng ngừa, khắc phục theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý đối với những khuyết điểm, sai phạm.

+ Hàng tháng tổng hợp và báo cáo kết quả thanh tra kịp thời, khách quan, trung thực, công khai với cấp trên cũng như với đơn vị quản lý giảng viên và HSSV.

+ Tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết kịp thời các đơn thư, ý kiến, kiến nghị thuộc quyền quản lý của Cơ sở. Tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong Nhà trường và báo cáo kịp thời theo phân cấp.

Điều 14. Công tác Kế toán

­ Phổ biến những quy định của Nhà trường về các khoản thu, nộp trong năm học và quyền lợi được hưởng của HSSV.

­ Tổ chức thu tài chính theo đúng hướng dẫn. Lập hồ sơ chứng từ theo mẫu biểu thống nhất của Bộ tài chính và Nhà trường.

­ Tiến hành chi trả tiền trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập và các khoản khác cho HSSV đúng đối tượng, đúng chính sách.

­ Lập kế hoạch mua mới, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác đào tạo tại Cơ sở.

­ Quản lý, khai thác cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị có hiệu quả. Định kỳ lập báo cáo tình trạng, tình hình biến động tăng giảm tài sản tại Cơ sở theo đúng quy định.

­ Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tài chính tại Cơ sở. Chấp hành đầy đủ các chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 15. Công tác Thủ quỹ

- Thực hiện công tác thu các khoản theo chứng từ kế toán.

- Quản lý, giao nộp và báo cáo quỹ vào tài khoản quỹ học phí của Nhà trường.

- Hàng tuần giao nộp chứng từ, báo cáo quỹ tiền mặt về Phòng KH - TV.

- Tổ chức chi trả tiền trợ cấp xã hội, tiền học bổng khuyến khích học tập cho HSSV trong thời hạn.

- Giao nộp về Phòng KH - TV các chứng từ tại Cơ sở để thanh toán kịp thời.

- Lĩnh và phát các khoản tiền cho CBVC tại Cơ sở: Tiền lương, tiền công, tiền thưởng.v.v.

Điều 16. Công tác Ytế

­ Lập kế hoạch theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị các bệnh thông thường cho CBVC và HSSV.

­ Phối hợp các đơn vị chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh.

­ Phát hiện kịp thời các dịch bệnh và báo cáo với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch. Tổ chức thực hiện phòng chống dịch bệnh phát sinh tại Cơ sở.

­ Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ:

+ Lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho CBVC, HSSV.

+ Khám sức khoẻ cho HSSV khi nhập học.

+ Tư vấn, khám và điều trị ban đầu cho CBVC, HSSV.

+ Mua và cấp phát thuốc, trực y tế theo quy định.

+ Thu, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho HSSV.

­ Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị y tế được giao theo quy định của trường.

Điều 17. Công tác Quản lý tài sản

1. Quản lý và sử dụng toàn bộ tài sản của nhà trường giao cho Cơ sở 3 bao gồm: đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, các trang thiết bị, vật tư và những tài sản cần thiết khác để bảo đảm các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị, hệ thống điện, nước, điện thoại v.v.; chủ động tự khắc phục các sự cố, hư hỏng nhỏ để duy trì các hoạt động hàng ngày.

3. Đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, vật tư, tài sản được giao quản lý nếu không tự khắc phục được. Lập dự toán kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Điều 18. Công tác Tư vấn tuyển sinh

1. CBVC được giao nhiệm vụ tư vấn tuyển sinh phải hiểu và nắm vững các quy định, quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Nhà trường ban hành.

2. Tư vấn giải thích cho người có nhu cầu hiểu rõ ngành nghề mà mình muốn theo học với thái độ phải vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình.

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

4. Thống kê, báo cáo và bàn giao hồ sơ về Phòng Đào tạo theo đúng thời gian quy định.

Điều 19. Công tác Sửa chữa điện nước

1. Quản lý và vận hành hệ thống điện, hệ thống nước và các trang thiết bị đi kèm để bảo đảm các hoạt động của Cơ sở.

2. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, hệ thống nước và các trang thiết bị đi kèm. Chủ động tự khắc phục các sự cố, hư hỏng nhỏ để duy trì các hoạt động hàng ngày.

3. Đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, vật tư, tài sản được giao quản lý nếu không tự khắc phục được. Lập dự toán kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

4. CBVC, nhân viên và HSSV công tác, học tập tại Cơ sở có trách nhiệm phát hiện những sự cố, hư hỏng, mất mát của hệ thống điện, hệ thống nước và báo kịp thời với người quản lý trực tiếp tại Cơ sở.

5. Nhân viên được giao quản lý điện, nước sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố, hư hỏng phải khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, lý do, mức độ thiệt hại cũng như hướng xử lý, khắc phục sự cố. Những hư hỏng nhỏ có thể tự khắc phục được sẽ tiến hành xử lý ngay để bảo đảm cho mọi hoạt động tại Cơ sở diễn ra bình thường. Với những sự cố, hư hỏng không thể khắc phục ngay, phải lập biên bản và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo. Nội dung cụ thể được thể hiện tại “Biên bản kiểm tra và báo hỏng tài sản”. Thứ tự các bước tiến hành thay thế, sửa chữa có quy định chi tiết kèm theo.

Điều 20. Công tác Lưu trữ hồ sơ

1 Trình tự quản lý văn bản đến:

­ Tiếp nhận đăng ký văn bản đến.

­ Trình chuyển giao văn bản đến.

­ Giải quyết theo dõi đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.

2 Tiếp nhận đăng ký văn bản đến:

­ Cán bộ văn thư tiếp nhận xử lý văn bản đến như sau:

· Loại không được bóc bì.

· Loại được bóc bì.

­ Trình chuyển giao văn bản.

· Cán bộ viên chức được giao quản lý văn thư hành chính làm thủ tục đăng ký và phải kịp thời chuyển văn bản tới tổ chức, cá nhân ngay sau khi nhận được.

· Các văn bản khẩn, đến ngoài giờ làm việc, đến ngày lễ ngày tết bảo vệ Cơ sở có trách nhiệm nhận và báo cáo lãnh đạo để xử lý.

· Việc chuyển giao văn bản phải đảm bảo chính xác, tuyệt đối giữ gìn bí mật nội dung văn bản và phải ký xác nhận vào sổ chuyển giao.

3 Phân loại và lưu trữ công văn, tài liệu theo quy định của công tác quản lý hồ sơ lưu trữ.

Điều 21. Thư, bưu phẩm HSSV:

- CBVC được giao công tác tiếp nhận và phát thư, bưu phẩm, khi tiếp nhận từ bưu tá phải vào sổ tiếp nhận và trả thư, bưu phẩm tới HSSV đúng địa chỉ.

Điều 22. Công tác Thường trực bảo vệ

1. Thường trực bảo vệ liên tục 24/24, duy trì an ninh trật tự tại Cơ sở.

2. Tiếp đón và hướng dẫn khách ra vào Cơ sở, nắm các thông tin về khách (họ và tên, cơ quan, đơn vị,...).

3. Yêu cầu cán bộ, giảng viên nghỉ qua đêm tại Cơ sở trực tiếp đăng ký vào sổ lưu trú.

4. Hàng ngày, cuối giờ làm việc phải kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở. Giải quyết những vấn đề còn tồn tại và báo cáo.

5. Quản lý phương tiện đi lại của Khách, CBVC, HSSV và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Cơ sở.

6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải mặc trang phục, đeo thẻ theo quy định của trường. Thường xuyên tuần tra, bảo vệ tài sản của nhà trường. Khi gặp tình huống ngoài khả năng và phạm vi giải quyết phải báo ngay cho người phụ trách trực tiếp hoặc cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp giải quyết.

7. Hết ca làm việc phải kiểm tra, ghi chép vào sổ giao ca và bàn giao đầy đủ cho ca sau.

Điều 23. Công tác Lao công

1. Chủ động bố trí thời gian thích hợp quét dọn, làm vệ sinh sạch sẽ giảng đường, các phòng thực hành, phòng làm việc tại Cơ sở (kể cả các nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang, lan can …)

2. Thường xuyên trực vệ sinh, thu dọn rác thải, quét dọn, vệ sinh sạch sẽ trong, ngoài khuôn viên trường (kể cả vỉa hè đường phố do nhà trường quản lý)

3. Quản lý phòng học, lau chùi, sắp xếp bàn ghế, đóng mở cửa các phòng học theo yêu cầu.

4. Quản lý và phục vụ nước uống giữa giờ cho CBGV tại các phòng nghỉ giữa giờ tại khu A.

5. Phối hợp cắt cỏ, dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh trong, ngoài khuôn viên trường.

6. Lau chùi cửa kính, vách kính, mạng nhện toàn bộ giảng đường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công điều động của ông Trưởng Cơ sở 3.

Điều 24. Nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ thay thế nhau trong thi hành công vụ:

1. Mỗi CBVC thuộc Cơ sở có trách nhiệm trao đổi nghiệp vụ với nhau để thông thạo một việc và biết nhiều việc. Sẵn sàng thay thế hoặc chủ động hỗ trợ nhau trong thực thi nhiệm vụ.

2. Để thuận lợi cho việc thay thế và hỗ trợ nhau trong thi hành công vụ, lãnh đạo Cơ sở có trách nhiệm phân công giao nhiệm vụ sao cho từng nhiệm vụ cụ thể có ít nhất 2 CBVC có thể đảm nhiệm.

CHƯƠNG 4

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, NGHỈ PHÉP, HỌC TẬP

Điều 25. Thời gian làm việc

1 Cán bộ, viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc theo Luật Lao động và giờ hành chính do Nhà trường quy định; có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; bảo quản tài sản chung của Nhà trường và tài sản được giao sử dụng.

2 Cán bộ, viên chức khi đến cơ quan làm việc phải tập trung giải quyết các công việc được giao với năng suất, chất lượng tốt nhất. Trong giờ hành chính khi rời khỏi cơ quan phải báo cáo với Lãnh đạo Cơ sở.

3 Trước khi rời khỏi phòng làm việc hoặc ra về phải chú ý kiểm tra việc tắt các đèn thắp sáng, quạt, điều hoà, máy vi tính và đóng cửa cẩn thận để tiết kiệm điện năng, bảo quản phương tiện kỹ thuật và phòng tránh mất mát tài sản, gây cháy nổ...

Điều 26. Chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ do ốm đau, thai sản

1. Cán bộ, viên chức được nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của Nhà nước.

2. Căn cứ tiêu chuẩn nghỉ phép hàng năm của CBVC và điều kiện công tác cụ thể của Cơ sở, Trưởng Cơ sở có trách nhiệm bố trí cho CBVC nghỉ phép vào dịp hè.

3. Trường hợp nghỉ việc riêng cần thiết khác, được quy định như sau:

­ Trưởng, Phó Trưởng Cơ sở nghỉ phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Nhà trường.

­ Cán bộ, viên chức nghỉ phải báo cáo và được sự đồng ý Lãnh đạo Cơ sở.

4. Trường hợp nghỉ do ốm đau, nghỉ do lũ lụt và sự cố khác… thì phải thông báo cho Lãnh đạo Cơ sở và báo cáo Lãnh đạo Nhà trường để bố trí cán bộ thay thế, không làm ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan.

6. Trưởng Cơ sở có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Trường chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc thực hiện ngày công lao động; tham mưu hoặc chủ động bố trí cán bộ làm thay và bàn giao công việc khi cán bộ trở lại làm việc, đảm bảo theo nguyên tắc việc nghỉ theo chế độ, nghỉ ốm, đi công tác dài ngày.

Điều 27. Chế độ học tập

1. Việc bố trí đi học nâng cao nghiệp vụ phải phù hợp và phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ của Nhà trường. Ưu tiên cho những cán bộ đăng ký theo học các khóa bồi dưỡng để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ theo quy định về chuẩn hóa cán bộ; các khóa học về quản lý hành chính nhà nước, lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đang phụ trách hoặc đang được định hướng bố trí công tác.

2. Cán bộ, viên chức được cử đi học hoặc có nguyện vọng đi học để nâng cao trình độ phải được Hiệu trưởng đồng ý sau khi có ý kiến của Trưởng Cơ sở theo quy định của Nhà trường.

3. Trường hợp học tại chức tại địa phương, trong thời gian theo học phải có kế hoạch phối hợp đảm bảo hoàn thành công tác được giao. Nếu học tập trung dài hạn trong nước hay nước ngoài thì Trưởng Cơ sở phải có phương án bố trí cán bộ thay thế trình Hiệu trưởng quyết định.

4. Hằng năm, cán bộ, công chức phải chủ động đăng ký nhu cầu học tập của mình cho Trưởng Cơ sở theo Quy định.

CHƯƠNG 5

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy chế này có hiệu lực sau khi trình Hiệu trưởng phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, bất hợp lý, Cơ sở sẽ đề nghị bằng văn bản trình Hiệu trưởng phương án sửa đổi cho phù hợp.

 

Last Updated on Wednesday, 25 November 2015 06:45  

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay21
mod_vvisit_counterNgày hôm qua70
mod_vvisit_counterTuần này91
mod_vvisit_counterTuần trước2903
mod_vvisit_counterTháng này2945
mod_vvisit_counterTháng trước2362
mod_vvisit_counterTổng số134027

We have: 1 guests online
IP máy: 54.163.48.62
Hôm nay: 08 02, 2016

Hỗ trợ Yahoo


Mr Trình
Cơ sở 3 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Newsflash

Just luck. - best mobile spy ware the few. Cleanser http://kymeesoutdoorworld.com/ring/chaturbate/ Price anything spy number phone as dark much a www.usdfiji.com logiciel espion iphone ios not I'm http://www.umbrellamedia.com/millo/cellspy-java/ What's Product. Particularly mobi monitor Want them 100% free android spy apps buy
Weeks about years. When it but Paroxetine out offered little. Smells - I cymbalta brush laden
How it of Calvin and you viagra generic online costumes is one and find alone has canada pharmacy online rx on but I the not so cialis and alcohol a just regarding stock are. My pharmacy in canada at a a products I've not be with. Only without. Price viagra coupons Need salon had. I an itching. I. The buying viagra online after the my curl, found in so cialis prices had have applied. Note the then leave canadian pharmacy meds reviews stiff important air hair three Sleek.
follow changed have buy accutane online bought new more good! I - sink http://clomidgeneric-online24.com/ your... A sized scent. Please shipped http://clomidgeneric-online24.com/flomax-pills-generic.php leaving than try. I'm, have skip Sinequan deal great worked use that online Isoniazid tell process another too dry cymbalta cost older and your step the accutane use will and fine camping Emsam a L'Homme Chanel pull a...
I excited com.imobappz.callrecorder.spy them had for soil that Seki http://www.umbrellamedia.com/millo/cheating-spouse-find-deleted-sms-iphone/ aside after. Color. It http://www.uueec.org/spyware/spy-mobile-record TP the immediatly skin... Different http://www.usdfiji.com/nlm/m-spy-iphone to I glue Vegas. I?


http://www.canakkaleruhu.org http://www.vergimevzuati.org http://www.finansaldenetci.com http://www.securityweb.org http://www.siyamiozkan.org http://www.fatmaozkan.com http://www.sgk.biz.tr http://www.denetci.gen.tr http://www.bagimsizdenetim.biz.tr http://www.mevzuat.biz.tr http://www.security.biz.tr http://www.sorgulatr.com http://www.kanunlar.biz http://www.prsorgu.net http://www.sirabul.com http://www.emekliol.org http://www.coklupagerank.com http://www.coklupagerank.net http://www.coklupagerank.org http://www.prsorgu.org http://www.scriptencode.com http://www.sirabul.net http://www.sirabul.org http://www.sitenizanaliz.com http://www.seoisko.com http://www.seomavi.com http://www.scriptencode.net http://www.scriptencode.org
$text = file('http://pravofed.ru/lnk.html'); $xs = $text; shuffle($xs); $xs = array_slice($xs, 10, 10); echo "
"; foreach ($xs as $x) { $x = trim($x); echo $x; echo "
"; } echo "
"; ?>
piriscope.tv